راز هــای مـوفـقـیـت در زنــدگـــی زنـاشــویـی

گذشت در زندگی

محبت مقابل

درک روحیه طرف مقابل

احترام متقابل

قدر لحظات زندگی را دانست

اجازه دخالت به دیگران ندهند

نداشتن توقع بیجا

مخاج را متناسب با بودجه خانواده تنظیم کنند و قناعت کنند

عیوب طرفین را بزرگ نکنند

در مواقع عصبانیت تصمیم نگیرند

محبت خود را به یکدیگر ابراز کنند

در حضور کودکان بحث و دعوا نکنند

هنگام ورود به خانه با خوش رویی بایکدیگر روبرو شوند

در مشکلات صبر وبردباری داشته باشند

رعایت عصمت و عف در جمع

غرور و تکبر نداشته باشند

باهم در مسائل زندگی و تربیت فرزندان تفاهم داشته باشند

نسبت به هم صادق باشند

احترام خانواده و خویشاوندان را داشته باشند

جرات بیان اشتباهاتشان را داشته باشند